Đạo lý thương gia

Đạo lý thương gia ngành thương mại trực tuyến

TÍN

Giữ chữ Tín hơn giữ vàng

Trình thương gia, tác giả, chủ nhiệm chương trình Thương Gia Đạo

Chia sẻ từ Trình thương gia

tín nghĩa trong thương mại kinh doanh

Thương Gia Đạo và Thương Gia Quán ghép đôi với nhau thành cặp đôi TÍN – NGHĨA

Thương Gia Quán thờ NGHĨA, phụng NGHĨA, người đi làm thương mại kinh doanh vì trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội

Thương Gia Đạo thờ TÍN, giữ chữ TÍN hơn giữ vàng, trong quan hệ kinh doanh buôn bán giữ uy tín và chất lượng với bạn hàng, với khách hàng